Privacybeleid Training Efficiënt Werken

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

1. Privacybeleid: het door Training Efficiënt Werken vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
2. Training Efficiënt Werken: de organisatie van Training Efficiënt Werken
3. Website: de website van Training Efficiënt Werken onder https://www.trainingefficientwerken.nl
4. Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van Training Efficiënt Werken verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).
5. Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
6. Opdrachtgever, Client: elke derde die met Training Efficiënt Werken een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
7. Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door Training Efficiënt Werken verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

Artikel 2. Algemeen

Ten behoeve van de activiteiten van Training Efficiënt Werken worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. Training Efficiënt Werken behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de Avg / GDPR.

1. Doelstellingen van vastleggingen zijn:

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding en coaching;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten; het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van Training Efficiënt Werken;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2. De volgende persoonsgegevens worden door Training Efficiënt Werken verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het onderwijs;
 • gegevens die betrekking hebben op de behaalde resultaten;
 • gegevens voor de organisatie van het onderwijs;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

3. De persoonsgegevens worden verstrekt aan:

 • degenen die:
  – belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of 
  – noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.
 • anderen, indien:
  – de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of 
  – de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
  – de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Training Efficiënt Werken zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt.

Artikel 3. Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door Training Efficiënt Werken steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en, na 25 mei 2018, in de Avg / GDPR is bepaald.
Medewerkers van Training Efficiënt Werken zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of Avg / GDPR dienen te behandelen. Voor zover Training Efficiënt Werken derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 4. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door Training Efficiënt Werken niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
Uw gegevens worden uitsluitend binnen de EU opgeslagen.

Artikel 5. Beveiliging, bewaring en verwijdering

Training Efficiënt Werken heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.
Training Efficiënt Werken ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en na 25 mei 2018 de Avg / GDPR, blijft gelden.
Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.
Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

Artikel 6. Verstrekking van gegevens binnen Training Efficiënt Werken

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen Training Efficiënt Werken uitsluitend verstrekt aan medewerkers van Training Efficiënt Werken die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

Artikel 7. Verstrekking van gegevens aan derden

Training Efficiënt Werken zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • de doorgifte geschiedt aan een door Training Efficiënt Werken voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker Training Efficiënt Werken een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
 • doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar de training wordt gevolgd;

en / of

 • Training Efficiënt Werken op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 8. Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Wbp en na 25 mei 2018 de GDPR (Avg). Indien een Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van Training Efficiënt Werken kan hij/zij Training Efficiënt Werken een e-mail te sturen naar sabine@trainingefficientwerken.nl

Artikel 9. Cookies

Training Efficiënt Werken maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van Training Efficiënt Werken, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Training Efficiënt Werken cookies gebruikt, kan gevonden worden op deze pagina over cookies.

Artikel 10. Wijzigingen in het Privacybeleid

Training Efficiënt Werken behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. Training Efficiënt Werken adviseert Opdrachtgevers, Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 24-05-2018.

Uw gegevens worden door Training Efficiënt Werken zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op met Sabine Jochems. Dit kan schriftelijk:

Training Efficiënt Werken.
t.a.v. S. Jochems
Juliana van Stolberglaan 45;
3051CC Rotterdam;
via email: sabine@trainingefficientwerken.nl
telefonisch op 06-24611861.

Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Scroll naar boven